ഇത് വരെ പൂര്‍ത്തിയായ മുഴുവന്‍ മത്സരങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങള്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‍തിട്ടുണ്ട്. 

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ‍ുകള‍ും ട്രോഫികള‍ും കൈപ്പറ്റാത്ത സ്‍ക‍ൂള‍ുകള്‍ ട്രോഫി ഓഫീസ‍ുമ‍ുമായി ബന്ധപ്പെട‍ുക

കലോത്സവത്തിന്റെ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കും വീഡിയോകള്‍ക്കും സന്ദര്‍ശിക്കുക...